Договір Публічної Оферти

Цей документ є офіційною публічною пропозицією (далі по тексту – “Договір”, “Публічний Договір” або “Оферта” у відповідному відмінку) укласти Договір про надання інформаційних послуг, за яким Виконавець з однієї Сторони, та Замовник, який акцептував Публічну Оферту з іншої Сторони, в подальшому іменовані разом “Сторони”, врегульовують правові відносини на умовах, викладеній в цій Оферті.

Відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України цей Договір вважається укладеним з моменту прийняття Замовником пропозиції про укладення Договору (акцепт). Згідно статей 633, 641, 644 Цивільного кодексу України, умови цього Договору однакові для всіх.

Повним і беззастережним прийняттям (акцептом) цієї Оферти є вчинення дій по замовленню послуги за допомогою Веб-сайту fullnessforum.edufy.zone та здійснення платежу в рахунок оплати замовленої послуги. 

Прийняти пропозицію укладення цього Публічного Договору може будь-яка особа, яка зацікавлена ​​в інформаційних послугах Виконавця і володіє достатнім обсягом цивільної дієздатності. Виконавець не здійснює перевірку дієздатності та не несе відповідальності за дії Замовника, які порушують вимоги законодавства.

Ця Публічна Оферта адресована необмеженому колу осіб.

I ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

ВИКОНАВЕЦЬ –  суб’єкт господарювання, зареєстрований згідно законодавства України, Фізична особа-підприємець БІЛОГУРА МИХАЙЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3233513895), який здійснює надання інформаційних послуг за цією Публічною Офертою.

ЗАМОВНИК – особа яка прийняла акцепт цієї публічної оферти і отримала персональний доступ до запису Онлайн-форуму “ИЗ ПУСТОТЫ В ИЗОБИЛИЕ”, має можливість переглядати та засвоювати складові частини (виступи, модулі, тренінги, уроки) Онлайн-форуму, інший авторський контент, наданий Виконавцем, отримує тематичну інформацію і профільні освітні консультації від Виконавця.

ОНЛАЙН-ФОРУМ – запис відео-лекцій, онлайн-майстер-класів, виступів та онлайн-вебінарів (аудіовізуальні твори, перетворені у цифрові формати), який було здійснено в ході проведення “Міжнародного онлайн-форуму “ИЗ ПУСТОТЫ В ИЗОБИЛИЕ” 01-02 вересня 2021 року  і доступ до якого надається за допомогою web-технологій на платформі GetCourse, і виражаються у формі передачі інформації шляхом демонстрації оригінальних методів освоєння певного змісту, шляхом надання Замовникам доступу до вказаного запису на оплатній основі. 

ІНФОРМАЦІЙНА ПОСЛУГА – сукупність дій, які вчиняються Виконавцем, тематичної інформації та профільних консультацій, які надаються Виконавцем, авторських матеріалів, доступ до яких надається Виконавцем Замовникові в рамках перегляду запису Онлайн-форуму “ИЗ ПУСТОТЫ В ИЗОБИЛИЕ”. Послуги надаються дистанційно через мережу Інтернет.

ВЕБ-САЙТ – сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, пов’язаної між собою і структурованої у межах адреси Веб-сайту в мережі Інтернет за посиланням fullnessforum.edufy.zone створений, зокрема, для укладення Публічних Договорів про надання інформаційних послуг Виконавцем.

II ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 1. Предметом даного Договору публічної оферти є правовідносини, які виникають безпосередньо між Виконавцем та Замовником, за якими Виконавець за плату зобов’язується надати Замовникові доступ для перегляду запису Онлайн-форуму  “ИЗ ПУСТОТЫ В ИЗОБИЛИЕ” через веб-сайт – платформу GetCourse (з наданням доступу до особистого кабінету Замовника) та суміжні інформаційні послуги, а Замовник зобов’язується оплатити такі послуги та дотримуватись інших обов’язків, визначених цією Офертою.
 2. Після оплати вартості послуг, Замовнику надається (відкривається) індивідуальний доступ до персонального кабінету на платформі GetCourse з метою безпосереднього перегляду запису Онлайн-форуму  “ИЗ ПУСТОТЫ В ИЗОБИЛИЕ” та споживання суміжних інформаційних послуг.
 3. Персональний доступ дійсний лише і тільки для одного Замовника.

III ПРИЙНЯТТЯ УМОВ (АКЦЕПТ ОФЕРТИ)

 1. Акцепт оферти рівносильний укладенню двосторонньої угоди в простій письмовій формі. 
 2. Замовник приймає (акцептує) цю Публічну Оферту шляхом оплати через платіжну систему на веб-сайті Виконавця чи систему інтернет-еквайрингу на веб-сайті Виконавця. 
 3. У випадку, якщо Замовник отримав персональний доступ для перегляду запису Онлайн-форуму  “ИЗ ПУСТОТЫ В ИЗОБИЛИЕ” від Замовника на безоплатних умовах (або надання доступу до запису Онлайн-форуму обгрунтовано правовідносинами, які виникли між Замовником і Виконавцем раніше), то умови цієї Публічної оферти є обов’язковими для такого Замовника. В такому разі акцепт Оферти відбувається у моменту початку перегляду запису Онлайн-форуму.
 4. У разі здійснення оплати за допомогою банківської карти, Замовнику необхідно використовувати банківську карту Visa чи MasterCard, яка була оформлена на ім’я Замовника.
 5. Прийняття умов Договору (акцепт оферти) означає повне і беззастережне прийняття всіх його умов. 
 6. Акцептом оферти Замовник підтверджує факт надання йому всієї необхідної та достатньої інформації для того, щоб прийняти ствердне рішення про укладення Договору.

IV ОПЛАТА ПОСЛУГ І УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

 1. Вартість послуг вказується на Веб-сайті разом з описом послуги, зазначенням обсягу послуги та акційними умовами, у випадку їх наявності.  
 2. Вартість послуг може змінюватися. Інформація про актуальну ціну Послуги зазначається на Веб-сайті.
 3. Інформаційні послуги надаються Виконавцем після повної оплати їх вартості Замовником.
 4. Моментом оплати вважається надходження грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.
 5. У випадку, якщо Виконавець отримає від Замовника обґрунтовану претензію щодо того, що інформаційна послуга була надана неякісно або не в повному обсязі, Виконавець повертає повну вартість сплачених Замовником коштів, за вирахуванням комісії платіжної системи, комісії банку, витрат на пересилання грошових коштів та суми сплаченого податку.
 6. Розгляд Претензії Учасника здійснюється Виконавцем протягом 7 (семи) робочих днів з моменту її отримання Виконавцем.
 7. Претензія може бути задоволена лише за умови зазначення всіх даних Учасника, які необхідні для оформлення повернення грошових коштів. У Претензії обов’язково зазначаються відомості про особу Учасника, обгрунтування претензії а також платіжні реквізити Учасника.  
 8. Повернення грошових коштів здійснюється протягом 20 (двадцяти) календарних днів з моменту прийняття рішення Виконавця про повернення грошових коштів.

V ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

 1. Даний Договір набирає чинності для Замовника з моменту його акцепту і діє до моменту завершення надання інформаційних послуг Виконавцем.
 2. Зобов’язання Виконавця з надання доступу до запису Онлайн-форуму  “ИЗ ПУСТОТЫ В ИЗОБИЛИЕ” діють протягом 12 (дванадцяти) місяців з моменту отримання доступу до запису. По завершенню вказаного строку, зобов’язання Виконавця вважаються повністю виконаними, а Договір – припиненим.
 3. Зобов’язання Замовника з дотримання прав інтелектуальної власності Виконавця і авторів відео-лекцій, онлайн-майстер-класів, виступів та онлайн-вебінарів діють безстроково, незалежно від чинності цієї Публічної Оферти.

VI ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

Замовник має право:

Замовник зобов’язаний:

VII ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

Виконавець має право:

Виконавець зобов’язаний:

VIII ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

 1. Виконавець повідомляє, що запис Онлайн-форуму загалом та його окремі частини, є об’єктами інтелектуальної власності та захищені авторськими правами. 
 2. Доступ Замовнику до придбаного запису Онлайн-форуму, його матеріалів та інформації, не передбачає права Замовника передавати доступ до запису Онлайн-форуму третім особам.
 3. Виконавець надає Замовникові невиключну, обмежену, відкличну ліцензію на доступ до матеріалів запису Онлайн-форуму  без права субліцензування. Виконавець не передає будь-яких прав інтелектуальної власності на матеріали Онлайн-форуму та не надає дозволу на їх використання в цілях інших, ніж визначені Публічним Договором.
 4. Вчинення зі сторони Замовника умисних чи необережних дій чи бездіяльності, які спричинили розголошення, витік чи втрату інформації або її частини у публічний доступ або у несанкціонований приватний доступ третіх осіб, є порушенням прав інтелектуальної власності.
 5. Порушенням авторських прав, зокрема, слід вважати вчинення Замовником дій з надання доступу до запису Онлайн-форуму за плату або на безоплатній основі третім особам, несанкціоноване копіювання запису (відеоряду) або їх частин, в тому числі з метою продажу вказаної інформації як власної, вчинення дій, спрямованих на отримання несанкціонованого доступу до запису Онлайн-форуму чи його частин за допомогою програмних методів з обходом захисних систем освітньої платформи, скрінкаст (відеозапис аудіовізуальної інформації з екрану) тощо.
 6. Копіювання, модифікація, повне або часткове використання, публічне відтворення і поширення матеріалів запису Онлайн-форуму суворо заборонено.
 7. У випадку виявлення факту вчинення зі сторони Замовника дій чи бездіяльності, які призвели до розголошення, витоку, втрати інформації, яка надається в рамках запису Онлайн-форуму  або надання доступу до запису Онлайн-форуму третім особам за плату або на безоплатній основі, іншого порушення прав інтелектуальної власності, Виконавець має право застосувати відносно Замовника санкції, передбачені цією публічною Офертою.

X САНКЦІЇ

 1. У випадку, якщо Замовник допустив порушення прав інтелектуальної власності (авторських чи суміжних прав), Виконавець має право:
 1. Санкції можуть бути застосовані Виконавцем лише у разі, коли певні конкретні факти і обставини дозволяють припустити, що саме Замовник або пов’язані з ним особи, вчинили порушення прав інтелектуальної власності.
 2. Застосування санкцій відносно Замовника є правом Виконавця і санкції можуть бути повністю або частково застосовані відносно Замовника на власний розсуд Виконавця.
 3. Замовник має право заявити про незгоду із застосованими відносно нього санкціями повністю або частково, повідомивши про таку незгоду Виконавця письмово або засобами електронного зв’язку.
 4. У випадку застосування санкцій відносно Замовника, сплачені Замовником грошові кошти на користь Виконавця, не підлягають поверненню.

XI ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ І КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

 1. Замовник дає згоду на збір і обробку його персональних даних з такою метою:
 1. Виконавець має право на надання доступу до персональних даних Замовника, у випадку залучення підрядників для надання послуг та організації рекламних кампаній. Підрядники можуть отримати доступ до частини персональних даних Замовника.
 2. Виконавець гарантує, що здійснюватиме всі достатні та розумні заходи для запобігання несанкціонованого доступу до персональної інформації і даних, отриманих від Замовника.
 3. Згода на зберігання та обробку персональних даних має необмежений термін дії.
 4. Замовник може відкликати згоду на обробку своїх персональних даних, надіславши Запит на адресу електронної пошти Виконавця із зазначенням анкетних даних Замовника (для мети ідентифікації відправника запиту), але при цьому Замовник втрачає право на отримання інформаційних послуг.

XII ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВИКОНАВЦЯ

 1. Виконавець не гарантує, що перегляд Замовником запису Онлайн-форуму принесе Замовникові заявлений результат, оскільки наявність або відсутність заявлених результатів не повною мірою залежить від Виконавця.
 2. Результати різних Замовників можуть сильно відрізнятися при перегляді одного і того ж контенту, залежно від обсягу докладених зусиль, дисциплінованості Замовника, якості підходу до освоєння інформації та її практичного застосування, особистих вмінь Замовника.
 3. Незгода з думкою або позицією авторів та спікерів Онлайн-форуму не є підставою для одностороннього розірвання цієї Оферти зі сторони Замовника.
 4. Виконавець не несе відповідальність за порушення строків надання послуг або ненадання послуг, у випадку, якщо таке порушення є наслідком дії обставин непереборної сили.
 5. Виконавець не несе відповідальність за короткострокові (не більше 12 годин поспіль) перебої у функціонуванні платформи для надання доступу до запису Онлайн-форуму, внаслідок технічних неполадок чи проведення ремонтних робіт.
 6. Сумарний обсяг фінансової відповідальності Виконавця обмежується сумою, сплаченою Замовником в якості оплати послуг за цією Офертою.

XIII ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Замовник гарантує, що володіє всіма правами та повноваженнями, необхідними для укладення і виконання Договору, що вказав достовірні дані під час замовлення, бронювання послуг.
 2. Виконавець гарантує, що має достатній обсяг прав і повноважень від автора/авторів Онлайн-форуму творця/творців іншого контенту, доступ до якого надається Замовнику в рамках споживання інформаційних послуг.
 3. У разі виникнення будь-яких спорів, Сторони повинні вживати заходів позасудового врегулювання, шляхом проведення спільних консультацій, направлення досудових вимог, претензій і надання відповідей на такі вимоги, претензії у строк до 10 (десяти) робочих днів з моменту їх отримання.
 4. До цього Договору застосовуються норми та вимоги законодавства України.
 5. Всі вказані Замовником засоби зв’язку є належним та допустимим засобами для обміну інформацією спрямованої на виконання цього Договору.
 6. Замовник підтверджує та погоджується, що надання послуги може здійснюватись як українською, так і російською, англійською мовами.
 7. Замовник підтверджує, що всі умови цього Публічного Договору йому зрозумілі, і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ФОП БІЛОГУРА МИХАЙЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ

Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3233513895 

Адреса: Україна, 16312, Чернігівська обл., Куликівський р-н, село Бакланова Муравійка, вулиця Центральна, будинок 46

Дата запису в ЄДР: 30.07.2021 Номер запису: 2010350000000022936

Банківська інформація: UA023052990000026006046808478 в АТ КБ “ПриватБанк”, МФО 305299

Адреса електронної скриньки Виконавця: edufy.zone@gmail.com
Редакція цього Публічного договору (Публічної Оферти) є чинною з 07 вересня 2021 року.